Proboszcz wiślańskiej parafii otrzymał ważne wyróżnienie. img_3472_1024x683 W narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2016 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której wręczone zostały laury srebrnych i złotej „Cieszynianki” za rok 2016. W tym roku Rada Miasta Wisła laurem „Srebrnej Cieszynianki” uhonorowała proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle - ks. Waldemara Szajthauera. Uroczystego wręczenia dokonali wspólnie: burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok oraz przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski. Ks. Waldemar Szajthauer „Srebrną Cieszyniankę” otrzymał za wieloletnie zaangażowanie się na rzecz kultywowania wiślańskiej kultury i tradycji oraz promowanie Miasta Wisła w kraju i poza jego granicami. Wyróżniony od blisko dwudziestu lat jest proboszczem wiślańskiej parafii. Oprócz ks. Waldemara Szajthauera wyróżnieni zostali m.in. Adam Pastucha, pochodzący z Dębowca wiceprezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Emil Gajdacz, długoletni dyrektor Domu Opieki w Dzięgielowie oraz Władysława Magiera, autorka książki „Cieszyński szlak kobiet”. Jerzy Kędzior   Życiorys ks. Waldemara Szajthauera zaprezentowany podczas wręczenia nagrody. Ksiądz Waldemar Szajthauer Urodzony 18 sierpnia 1961 roku w Rydułtowach, ordynowany 13 grudnia 1987 roku. Rodzinna Parafia to Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku, gdzie rozpoczął swoją służbę duszpasterską jako wikariusz Biskupa Diecezji Katowickiej. W roku 1997 objął wiślańską Parafię Ewangelicko-Augsburską. Od tego czasu działa na rzecz społeczności lokalnej wnosząc w nią nowe, pozytywne wartości, które mogą zostać powszechnie uznane za godne naśladowania. Jest znanym animatorem nie tylko życia religijnego, ale także kulturalnego miasta Wisła oraz Śląska Cieszyńskiego w ogóle, dba o dziedzictwo historyczne i narodowe, promując nasz region w kraju i poza jego granicami. Działa również na niwie ekumenizmu. Pod duszpasterską opieką księdza proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle działają: Chór Mieszany, Chór Dziecięcy, Zespół Młodzieżowy i Orkiestra Misyjna, które koncertują w kraju i za granicą, reprezentując Wisłę i Powiat Cieszyński. Ksiądz Szajthauer kontynuuje pracę przy organizacji wydarzeń muzycznych odbywających się od lat w kościele ap. Piotra i Pawła, takich jak Dni Muzyki Organowej. W poprzednich latach, we współpracy z Wiślańskim Centrum Kultury, współorganizował kameralne koncerty w ramach Lata z Filharmonią. Samodzielnie lub przy współpracy z instytucjami miasta organizuje koncerty m.in. takich wykonawców jak Zespoł Pieśni i Tańca „Śląsk” czy „Ziemi Cieszyńskiej”, chórów i zespołów zagranicznych goszczących w Polsce na zaproszenie Kościoła oraz innych muzyków i dyrygentów, np. Jean-Claude Hauptmanna. Z inicjatywy ks. Waldemara Szajthauera reaktywowana została księgarnia parafialna, a w 2003 roku Wydawnictwo Luteranin, które publikuje nie tylko kwartalnik pod tym samym tytułem (obejmujący sześć parafii), ale także inne wydawnictwa ciągłe i książkowe. Od ośmiu lat ukazuje się „Rocznik Wiślański”, na łamach którego publikowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii i mieszkańców Śląska Cieszyńskiego bez względu na wyznanie. W zakresie wydawniczym ksiądz proboszcz współpracuje z miastem Wisła, Powiatem Cieszyńskim i Województwem Śląskim, pozyskując środki na publikacje książek poświęconych pisarzom, dowódcom wojskowym i instytucjom związanym z Wisłą i Śląskiem Cieszyńskim. Dotąd ukazało się osiem wartościowych pozycji, często będących pokłosiem konferencji i sesji naukowych, które ksiądz proboszcz współorganizuje i osobiście w nich uczestniczy, m.in. prowadząc obrady czy przygotowując słowa wstępne do publikacji. Ks. Waldemar Szajthauer w sali Domu Zborowego często gości uczestników różnych wydarzeń: Forum Ewangelickiego, spotkań Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich, samorządów naszego regionu, konferencji współorganizowanych wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Wiśle. jest współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Metafizycznej i wielu innych. Przy jego udziale odbywają się promocje książek i projekcje filmowe, a także młodzieżowe festiwale piosenki i Wieczory Kolęd organizowane przez Wiślańskie Centrum Kultury. Ponadto ksiądz proboszcz współpracuje z placówkami oświatowymi, zwłaszcza z Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha i Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Wiśle. Udziela się w komitetach i gronach doradczych szkół i instytucji kulturalnych miasta, m.in. przyczynił się do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Jerzego Drozda. Jako proboszcz wiślańskiej parafii odnowił kontakty z potomkami wiślan we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia) i stale utrzymuje kontakty z tamtejszymi parafianami i Słowackim Kościołem Ewangelickim  Augsburskiego Wyznania w Serbii. Współorganizuje pobyty dzieci z Ostojićeva na obozach wypoczynkowych w Wiśle, wspomaga parafię przez zbiórki na remont tamtejszego kościoła oraz współpracuje z miastem Wisła w zakresie kontaktów z partnerską gminą Čoka. Jako proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle ks. Waldemar Szajthauer doprowadził do remontu kościoła ap. Piotra i Pawła, współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej. Najpierw wyremontowano elewację świątyni, a w tym roku jej wnętrze. Dzięki osobistemu zaangażowaniu księdza proboszcza, zabytkowy kościół wzniesiony po Patencie tolerancyjnym został kompleksowo odrestaurowany i cieszy oczy nie tylko mieszkańców, ale także licznych turystów odwiedzających centrum Wisły. Ks. Waldemar Szajthauer dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne i narodowe regionu. Organizowane koncerty i publikowane pozycje często związane są z kulturą ludową, dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza bibliotecznym i archiwalnym) oraz narodowym (m.in. publikacje nt. mjr. Adolfa Pilcha i ofiar obozu w Mauthausen-Gusen). Dzięki staraniom m.in. księdza proboszcza w hitlerowskim obozie zagłady w Gusen na terenie Austrii zostali upamiętnieni polscy ewangelicy i wiślańskie ofiary totalitaryzmu: kompozytor Jan Sztwiertnia, nauczyciel Michał Cieślar i ks. Władysław Pawlas. Odsłonięciu tablicy pamiątkowej towarzyszyła wystawa oraz publikacja, a także koncert muzyki poważnej powtórzony później w Wiedniu, a złożony m.in. z utworów Jana Sztwiertni. Z tego ważnego wydarzenia powstały dwie relacje filmowe, które miały emisję w telewizji regionalnej. Dzięki przychylności ks. proboszcza powstało archiwum i zabytkowa biblioteka parafialna, w których przechowywane są skarby dziedzictwa historycznego Wisły. Cenne archiwalia, rękopisy i starodruki znalazły swoje pomieszczenie w budynku parafialnym, podlegają ochronie i służą badaniom naukowym. Stopniowym pracom ratującym kulturę materialną podlegają ruchomości parafialne, m.in. najstarszy ołtarz czy nagrobek pastora Lehockiego przeniesiony z cmentarza katolickiego do kościoła ewangelickiego w Wiśle (kopia pozostała na cmentarzu katolickim). Społeczna działalność ks. Waldemara Szajthauera zasługuje na wyróżnienie, bowiem przynosi wymierne korzyści wspólnocie lokalnej w obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych i wartości uniwersalnych. Ponadto promuje Wisłę i Powiat Cieszyński w kraju i za granicą, pokazując nasz region z jak najlepszej strony. Źródło: wisla.pl Fot. wisla.pl