W sobotę 2. listopada 2019 r. w Cieszynie odbył się Synod Diecezji Cieszyńskiej

W sobotę 2 listopada 2019 roku w „sali konfirmacyjnej” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie odbyły się obrady VI sesji VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej. Zebranych w sali powitał ks. bp Adrian Korczago. Następnie miało miejsce ślubowanie nowego członka synodu, ks. Piotra Ucińskiego, który został skierowany na wikariat do skoczowskiej parafii oraz powołano także komisję skrutacyjną i przyjęto protokół z poprzedniej sesji, która odbyła się w Wiśle. Kurator diecezji Tomasz Bujok przedstawił propozycję budżetu na 2020 rok, która została przyjęta. Kolejnym punktem obrad synodu był zgłoszony przez synodałów wniosek dotyczący wieku nauk konfirmacyjnych oraz co się z tym bezpośrednio wiążę wieku osoby, która może przystąpić konfirmacji. Po odczytaniu wniosku i zaprezentowaniu przez jednego z wnioskodawców ich stanowiska oraz argumentacji rozpoczęła się dyskusja. W wyniku stosunkowo długiej wymiany zdań oraz zaprezentowania różnych możliwości wnioskodawcy swój wniosek odwołali. Został złożony inny wniosek, a w zasadzie to uchwała ustalająca czas konfirmacji na 8 klasę szkoły podstawowej w oparciu o dwuletni okres nauki konfirmacyjnej w wymiarze 55 godzin. Uchwała została przyjęta (46 głosów za, 40 przeciw, 2 wstrzymujące), jednocześnie synod uchylił uchwałę, która wprowadzała konfirmację w 1 klasie szkoły średniej. Na zakończenie zmówiono modlitwę, a bp Adrian Korczago udzielił synodałom błogosławieństwa.

 

zdjęcia: archiwum parafialne