500 lat REFORMACJI

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. Biblijną naukę Kościoła streszczają cztery zasady.

500 lat temu, 31 października 1517r. w Wittenberdze, ks. Marcin Luter (mnich augustiański, doktor teologii) na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów (dzięki, którym za pieniądze można było nabyć zbawienie dla siebie bądź bliskich), a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją

Wkrótce Reformacja rozlała się na inne kraje Europy, a później świata. Marcin Luter przetłumaczył Biblię na język niemiecki (narodowy) aby zwykli ludzie mieli dostęp do Słowa Bożego, do którego dostęp w XVI w. był zarezerwowany jedynie dla nielicznych.

 

Skąd taka nazwa?

Ewangelicki od czysto zwiastowanej Ewangelii, Augsburski od wyznania wiary złożonego na sejmie w Augsburgu w 1530 r. Kościołami Ewangelickimi określano kościoły Reformacji, czyli Luterański (reformacja niemiecka), Kościół Ewangelicko-Reformowany (reformacja szwajcarska z Janem Kalwinem na czele). Nazwa protestancki pochodzi od protestu złożonego przez stany ewangelickie na sejmie w Spirze w 1529 r. Protestowali oni przeciwko uchwale zabraniającej przechodzenia na luteranizm.

Właśnie dlatego pod pojęciem „protestanci” w XVI w. pierwotnie rozumiano wyznawców: luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu. Później z biegiem czasu pojęcie to rozszerzyło się na nowo powstające nurty ewangelikalne. W latach dwudziestych, krótko po wystąpieniu Lutra, Reformacja dociera na Ziemie Rzeczypospolitej, a jednym z głównych ośrodków staje się Śląsk Cieszyński.

Aktualnie na świecie żyje ok. 72 mln luteran pochodzących z 145 krajów. Zrzeszeni są w Światowej Federacji Luterańskiej.

 

BIBLIJNĄ NAUKĘ KOŚCIOŁA STRESZCZAJĄ 4 ZASADY:

SOLA SCRIPTURA - JEDYNIE PISMO

Jedynym źródłem objawienia Bożego i prawd wiary jest Pismo Święte, które jest normą normującą inne normy m.in.: katechizmy, księgi wyznaniowe.

 

SOLUS CHRISTUS - JEDYNIE CHRYSTUS

Jezus Chrystus, Boży Syn jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem, tylko dzięki Jego męczeńskiej ofierze na krzyżu i pokonaniu śmierci zbawieni jesteśmy. Chrystus jest jedynym odkupicielem człowieka, głową Kościoła.

 

SOLA GRATIA I SOLA FIDE - JEDYNIE ŁASKA I JEDYNIE WIARA.

Usprawiedliwieni i zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, nie możemy w żaden sposób na to zasłużyć, ponieważ człowiek z natury grzeszny nie może sam od siebie pokonać zła. Człowiek jest usprawiedliwiony poprzez wiarę w zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, uczynki nie są rozumiane jako zasługi, ale jako owoce wiary człowieka wierzącego.

 

SOLUM VERBUM - JEDYNIE SŁOWO

Człowiek przyswaja zbawcze dary o ary Chrystusowej poprzez działanie Ducha Świętego: przez Słowo i Sakramenty (Sakrament Chrztu i Wieczerze Pańską). Poprzez czytanie Słowa Bożego Duch Święty wzbudza w nas dar wiary.

 

LUTERANIE:

- wierzą w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego,

- czytają Pismo Święte (Stary Testament i Nowy Testament),

- uznają dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa – Sakrament Chrztu i Komunii Świętej (pod postacią chleba i wina),

- praktykują spowiedź powszechną, choć możliwa jest indywidualna,

- głową Kościoła, Zbawicielem i jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty za grzechy wszystkich ludzi składając jedyną, niepowtarzalną ofiarę,

- w każdą niedziele i święta odprawiają nabożeństwa, a ich osią jest zwiastowanie Słowa Bożego, któremu towarzyszą modlitwy, śpiew i przystępowanie do Komunii Świętej,

- zmawiają Modlitwę Pańską oraz wyznania wiary (Apostolskie, Nicejsko-Konstantynopolitańskie, Atanazjańskie),

- wierzą w jeden, święty i powszechny Kościół, który jest społecznością wszystkich prawdziwie wierzących,

- obchodzą święta według kalendarza kościelnego m.in.: Święta Narodzenia Pańskiego, Wielkanoc (w tym Wielki Piątek), Święto Zesłania Ducha Świętego, Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, Święto Trójcy Świętej, Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), Pamiątkę Reformacji, Pamiątkę Umarłych etc.

- nie praktykują kultu obrazów, relikwii i świętych,

- nie praktykują kultu maryjnego, Maria uznawana jest za wzór wiary i błogosławieństwa, Bożą rodzicielkę, dziewicę

Więcej informacji o nauce Kościoła znajdziesz tutaj: luteranie.pl

Zobacz krótki film o naszym Kościele